Autorització de Cremes

 

Informació general de l'autorització d'activitats que poden comportar risc d'incendi:

Quan? Durant tot l'any, sempre que no es prohibisca la crema de manera general.
On?
En les oficines de l'Ajuntament en horari d'atenció al públic.
Per a? Camps amb una distància menor de 500 metres de les zones muntanyenques.

Les sol·licituds per a l'autorització d'activitats que poden comportar risc d'incendi estan regulades en el decret 98/1995, del Govern Valencià pel qual s'aprova el reglament de la Llei 3/93, forestal de la Comunitat Valenciana.

VEU FOC CRIDA AL 112 (CRIDADA GRATUÏTA)

 

Quan s'hi ha de sol·licitar?

 • Crema de marges de cultius o restes agrícoles (rostolls) o forestals.
 • Acumulació o emmagatzematge de fusta, llenya, residus agrícoles o forestals.
 • Crema de Canyar, canyissar o matoll lligats a algun tipus d'aprofitament ramader o cinegètic.
 • Emmagatzematge o transport o utilització de matèries inflamables o explosives.
 • Operacions de destil·lació de plantes aromàtiques.
 • Utilització de grups electrògens, motors, equips elèctrics o d'explosió, aparells de soldadura, etc.

 

Normes a seguir:

L'autorització no tindrà validesa en els dies de vent de ponent i si, iniciats els treballs, es produís l'aparició d'aquest, se suspendrà immediatament l'operació i s'apagarà el foc. En qualsevol cas, no serà vàlida quan la data d'autorització coincidisca amb els dies declarats de perill extrem per la Conselleria de Territori i Habitatge. En aquest cas, l'autorització quedarà prorrogada per al dia següent a la desaparició del perill.

 • Les cremes solament podran realitzar-se des de la sortida del sol fins a les 2 hores abans de la posada.
 • No es podrà abandonar la vigilància de la zona de crema fins que el foc estiga totalment apagat i transcórreguen 2 hores sense que s'observen brases.
 • Aquesta autorització serà vàlida si prèviament a la crema s'ha netejat de brosses i matoll una franja d'amplària suficient, i no inferior en cap cas als dos metres al voltant  d'on es vol realitzar la crema.
 • La persona autoritzada prendrà les mesures que considere oportunes, i en tot moment serà el responsable de quants danys puga causar.
 • Quan l'acumulació a emmagatzematge siga de llenya, residus agrícoles o residus forestals, aquest no podrà realitzar-se ni en una franja de 10 metres a cada costat dels mateixos
 • Al moment d'efectuar l'activitat, la persona interessada estarà en possessió de l'autorització.
 • El període d'autorització mai serà superior a 15 dies, des de la data d'inici d'aquesta.

 

Objectiu del tràmit:

Prevenció d'incendis forestals

 

Quina documentació s'ha de presentar?

SOL·LICITUD PER A L'AUTORITZACIÓ D'ACTIVITATS QUE PUGUEN COMPORTAR RISC D'INCENDI, REGULADES EN EL DECRET 98/1995, DEL GOVERN VALENCIÀ PEL QUAL S'APROVA EL REGLAMENT DE LA LLEI 3/93, FORESTAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

 

Com es tramita?

Les persones que hagen de realitzar operacions o accions susceptibles de ser autoritzades, presentaran la seua sol·licitud, indicant-hi el motiu i el lloc on es va a realitzar, en l'ajuntament del terme municipal al qual afecte.

Aquestes sol·licituds es presentaran segons model normalitzat.

Els ajuntaments, en cas de no tenir delegades les competències, traslladaran les sol·licituds a les direccions territorials de la Conselleria de Territori i Habitatge per mitjà de l'agent forestal de la zona, el qual les remetrà amb el seu corresponent informe.

El Servei Territorial de Medi Ambient o, si escau, l'alcalde/sa o agent forestal donarà, si escau, la corresponent autorització, en la qual establirà els dies en què poden realitzar-se les operacions o accions i les mesures que han d'observar-se per evitar el perill d'incendi.

 

Quins recursos procedeixen contra resolució?

Recurs d'alçada davant la Direcció General de Gestió del Medi Natural en el termini d'un mes.

 

Informació Complementària

ACTIVITATS OBJECTE D'AUTORITZACIÓ:

Les accions o activitats que, àdhuc estant restringides dins de l'àmbit d'aplicació de l'Ordre de 30 de març del 1994 (DOGV nº 2245, de 14/4/94), podran realitzar-se prèvia autorització són les següents:
- Emmagatzematge, transport o utilització de material inflamable o explosiu.
- Operacions de destil·lació de plantes aromàtiques.
- Utilització de grups electrògens, motors, equips elèctrics o d'explosió, aparells de soldadura, etc., inclosos els pertanyents a maquetes dirigides per radiocontrol.
- Acumulació i emmagatzematge de fusta, llenya i qualsevol tipus de residu agrícola o forestal.
- La crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals fora del període comprés entre l'1 de juliol i el 30 de setembre.
- La crema de canyars, o matolls, lligada a algun tipus d'aprofitament ramader, cinegètic o de qualsevol altre tipus fora del període comprés entre l'1 de juliol i el 30 de setembre.

ACTIVITATS RESTRINGIDES:

Per al període comprés entre el Dijous Sant i el dilluns immediatament següent al dilluns de Pasqua, conegut tradicionalment com Dilluns de Sant Vicent, ambdós inclosos, queden prohibides, com a mesura precautòria general, en els terrenys forestals, en els confrontants o amb una proximitat menor a 500 metres d'aquells, les accions o activitats següents:
a) La crema de marges de cultius o de restes agrícoles o forestals.
b) La crema de canyars, canyissars o matolls lligada a algun tipus d'aprofitament ramader, cinegètic o de qualsevol altre tipus.
c) Operacions de destil·lació de plantes aromàtiques.

 

Fonts jurídiques i/o documentals

- Llei 81/1968, de 5 de desembre, de la Prefectura de l'Estat, sobre incendis forestals (BOE nº 294, de 7/12/68).
- Reial Decret 1777/1979, de 22 de juny, del Ministeri d'Agricultura, per a declaració de zona de perill d'incendis forestals en Galícia, País Valencià i Balears (BOE nº 175, de 23/7/79).
- Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunitat Valenciana (DOGV nº 2168, de 21/12/93).
- Ordre de 30 de març del 1994, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es regulen les mesures generals per a la prevenció d'incendis forestals (DOGV nº 2245, de 14/4/94).
- Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunitat Valenciana (DOGV nº 2520, d'1/6/95).
- Ordre de 2 de març del 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es regulen mesures extraordinàries per a la prevenció d'incendis forestals durant el període de Setmana Santa i Pasqua (DOGV nº 4959, de 4/03/05).

 

 

 

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31