Bodes Civils

 

La Llei 35/1994, de 23 de desembre, modificadora del Codi Civil autoritza als Alcaldes (o també a un Conseller el qual delegue expressament l'Alcalde) a celebrar matrimonis civils. INSTRUCCIÓ de 26 de gener del 1995, de la Direcció General dels Registres i del Notariat.


 

PROCEDIMENTS A SEGUIR:

Quan una parella decideix celebrar el seu matrimoni civil, necessàriament i imprescindiblement hauran de tramitar-se el corresponent expedient matrimonial davant el REGISTRE CIVIL del Jutjat, única autoritat competent per a aquest fet. Ara bé, prèviament s'ha de consultar amb l'Ajuntament la data i hora per a celebrar el matrimoni pel qual els contraents hauran d'emplenar la instància de bodes civils.
 

 

INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA QUE CAL APORTAR PER A CONTRAURE MATRIMONI

 

ELS EXPEDIENTS ES TRAMITARAN AMB UN MÍNIM D'ANTELACIÓ DE TRES MESOS ABANS DE LA BODA (LA DATA PER A LA CELEBRACIÓ DEL MATRIMONI ES FIXARÀ UNA VEGADA S'HAGI CONCLÒS L'EXPEDIENT)
 
Els que desitgen contraure matrimoni civil, acudiran (ELS DOS CONTRAENTS) davant el Registre Civil del seu domicili aportant la següent documentació:
 
1.- ORIGINALS, en vigor del respectiu D.N.I. dels promotors, o en cas de ser estrangers N.I.E. (targeta de resident). I passaport en vigor.
 
2.- CERTIFICATS LITERALS DE NAIXEMENT d'ambdós promotors, que siguen RECENTS (no més de 3 o 4 mesos), expedits pel Registre Civil corresponent a la localitat de naixement (legalitzats i traduïts en cas d'estrangers).
 
3.- CERTIFICATS D'EMPADRONAMENT HISTÒRICS, amb l'objectiu de determinar competència territorial per a instruir l'expedient, així com acreditar la residència dels promotors durant els dos últims anys. En cas de ser estranger no empadronat en Espanya aportarà CERTIFICAT CONSULAR que acredite ambdós extrems (residència i tempos d'aquesta en els dos últims anys).
 
4.- FE DE VIDA I ESTAT, que expedirà el Registre Civil del domicili respectiu dels promotors, també pot fer-se mitjançant declaració jurada, el model de la qual podrà facilitar el Registre Civil. I en cas de ser estranger, CERTIFICAT D'ESTAT CIVIL ACTUAL, expedit per la seua Ambaixada o Consolat, o bé aportant certificat acreditatiu de tal extrem del seu país d'origen (legalitzat i traduït)
 
5.- SI ALGUN DELS PROMOTORS HA ESTAT CASAT ANTERIORMENT: CERTIFICAT LITERAL DEL MATRIMONI anterior que conste la corresponent nota marginal relativa al DIVORCI O NUL·LITAT. O si escau a més CERTIFICAT LITERAL DE DEFUNCIÓ DEL CÒNJUGE ANTERIOR (documentació que per al cas d'estrangers haurà de ser aportada  legalitzada i traduïda).
 
6.- En cas d'existir fills comuns a ambdós promotors, ORIGINAL DEL LLIBRE DE FAMÍLIA.
 
7.- PER A CIUTADANS ESTRANGERS, aportaran a més:
UN ALTRE CERTIFICAT DE L'AMBAIXADA O CONSOLAT que certifique si conforme a la legislació del seu país d'origen és necessari o no la publicació d'edictes anunciant la pretensió de contraure matrimoni, així com lloc i temps de publicació o exposició dec l'edicte.
I aquells ciutadans estrangers que no tinguen o acrediten dos anys de residència a Espanya o manquen de targeta de residència aportaran a més Certificació de la Policia del seu país d'origen sobre penals o bona conducta.
 
8.- A més de la documentació els sol·licitants hauran de comparéixer amb dos testimonis majors d'edat proveïts dels seus respectius D.N.I. i una còpia d'aquest per a la realització de l'expedient corresponent; i dos testimonis per al dia assenyalat per a la celebració del matrimoni.
 
9.- La present fulla informativa té  caràcter  orientatiu sense perjudici, que de l'examen de la documentació aportada i de la tramitació que s'efectue de l'expedient, es requerisca algun altre document o tràmit.
 
10.- TOTA DOCUMENTACIÓ RELATIVA A ESTRANGERS HAURÀ INEXCUSABLEMENT VINDRE LEGALITZADA per les Autoritats competents representatives d'aquest País (Ambaixada o Consolat a mesura que preveu l'art.90 del RRC) o amb la postil·la que hi haja del 1961. Aquesta documentació haurà de ser de data recent, i en cas de no estar en castellà s'haurà de TRADUÏR, bé per organisme diplomàtic, consular o intèrpret jurat (art.86 del RRC). No serà necessària aquesta legalització per als documents i nacionals dels països firmants del Conveni de Viena del 1976 (Alemanya, Bèlgica, França, Grècia, Itàlia, Luxemburg, Països Baixos, Portugal, Suïssa i Turquia) els qui podran aportar el corresponent certificat plurilingüe.

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31