Models de sol·licitud

 

A través d'aquesta pàgina web, sense necessitat de desplaçaments i sense horaris, pot descarregar i emplenar una sèrie d'impresos i documents del seu interés.

Per sol·licitar qualsevol tipus d'informació davant l'administració l'interessat ha d'emplenar, imprimir i signar el formulari corresponent, després haurà d'acudir a les oficines municipals en horari d'atenció al ciutadà per entregar la documentació i realitzar el registre d'entrada.

Aquests mateixos formularis també es poden retirar en les Oficines Municipals.

Les instàncies de més d'un full s'han d'imprimir a doble cara.

Per obrir aquest tipus d'arxius i poder emplenar-los és necessari tenir instal·lat adobe reader 7.0 o superior, en cas de no tenir-lo instalat premi ací.

INSTÀNCIES DISPONIBLES

  GENERAL

Instància General

Fulla de suggeriments o reclamacions

   
  SECRETARIA

Sol·licitud d'Emissió de Certificats

   
  GUALS

Alta Gual

Baixa Gual

   
  PADRÓ D'HABITANTS

Sol·licitud d'alta en el padró d'habitants

Sol·licitud d'alta per naixement en el padró d'habitants

Sol·licitud de canvi de domicili en el padró d'habitants

Sol·licitud de modificació de dades en el padró d'habitants 

Sol·licitud d'autorització d'empadronament

Sol·licitud de baixa d'ofici en el padró d'habitants

   
  TAXES

Plusvalia

   
  URBANISME

Instància d'ocupació en via pública

Sol·licitud de llicència municipal d'ocupació - primera ocupació

Sol·licitud de llicència municipal d'ocupació- segona o posterior ocupació

Sol·licitud de certificat de compatibilitat urbanística per a comunicació ambiental

Sol·licitud de certificat de compatibilitat urbanística per a llicència ambiental

Declaració responsable de llicència ambiental

Sol·licitud de llicència ambiental

Sol·licitud canvi titularitat activitat

Comunicacio ambiental

Sol·licitud de llicència ambiental - Pública concurrencia

Sol·licitud Llicència d'obra de condicionament menor per a vivendes i locals

Sol·licitud de llicència d'obres de nova planta i ampliació

Sol·licitud de llicència de parcel·lació / segregació

Sol·licitud de llicència de demolició

Sol·licitud de llicència obres per moviment de terres, desmuntes, explanacions, excavacions i terraplenats en terrenys privats

Sol·licitud de certificat de compatibilitat urbanística per a obertura d'esabliment de pública concurrència

Comunicació inici d'activitat innòcua

Llicència obertura pública concurrència mitjançant autorització
Llicència obertura pública concurrència mitjançant declaració responsable
   
  ANIMALS POTECIALMENT PERILLOSOS

Sol·licitud de llicència per a la tinença d'animals potencialment perillosos

   
  JUTJAT

Sol·licitud de celebració de matrimoni civil

   
  CEMENTERI

Sol·licitud de prestació de serveis en el cementeri municipal 

Sol·licitud de transllat en el cementeri municipal

   
  POLICIA LOCAL

Escrit d'al·legacions per infraccions de Tràfic

   
  AGÈNCIA DE LECTURA

Sol·licitud de carnet de lector

Sol·licitud d'accés a ordinadors i internet per a menors

   
  PERMÍS CREMES

Sol·licitud per a l'autorització d'activitats que puguen comportar risc d'incendi

   
  MODELS CADASTRE

Models Cadastre 901N, 902N, 903N y 904N

 

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31