Perfil del contractant

 


 

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ Nº. 22/2018 Subvenció Millora Polígons Industrials 2018/2019 IVACE

CONTRACTACTIÒ PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFCAT DE LES OBRES "MEJORA, MODERNIZACIÓN Y DOTACIÓN INFRAESTRUCTURAS EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL LA VILA DE NOVETLÈ (VALENCIA)"

De conformitat amb l'establert en l'article 151 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, per acord de Junta de Govern Local, en ús de les facultats que legalment té reconegudes, s'ha acordat ordenar la publicació en el Perfil de Contractant de l'Ajuntament de Novetlè, el resultat de la aprovacó del expedient de contractació obres "MEJORA, MODERNIZACIÓN Y DOTACIÓN INFRAESTRUCTURAS EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL LA VILA DE NOVETLÈ (VALENCIA)" amb núm. expedient. 22/2018, segons acord de data 2 de novembre de 2018. S'adjunta Plec de Clàusules Administratives Particulars y anunci de licitació.

 

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ Nº. 08/2018

CONTRACTACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT DE LES  OBRES “ACTUACIONES VARIAS CEIP JAUME I DE NOVETLÈ: BAÑOS, PUERTAS, VENTANAS, ADECUACIÓN DE PATIO, SUSTITUCIÓN DE VALLADO Y MEJORA DE ACCESOS”

De conformitat amb l'establert en l'article 151 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, per acord de Junta de Govern Local, en ús de les facultats que legalment té reconegudes, s'ha acordat ordenar la publicació en el Perfil de Contractant de l'Ajuntament de Novetlè, el resultat de l'adjudicació del contracte de l'obra "ACTUACIONES VARIAS CEIP JAUME I DE NOVETLÈ: BAÑOS, PUERTAS, VENTANAS, ADECUACIÓN DE PATIO, SUSTITUCIÓN DE VALLADO Y MEJORA DE ACCESOS" amb num. expdt. 08/2018, segons acord de data 20 de setembre del 2018. S'adjunta dit acord.

 

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ Nº 01/2018

Substitució de coberta i Ampliació de cuina en edifici compartit Llar del jubilat i Escola de música. PPOS 2017.

De conformitat amb l'establert en l'article 151.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, per acord de Junta de Govern Local, en ús de les facultats que legalment té reconegudes, s'ha acordat ordenar la publicació en el Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Novetlè, el resultat de l'adjudicació del contracte de l'obra "SUBSTITUCIÓ DE COBERTA I AMPLIACIÓ DE CUINA EN EDIFICI COMPARTIT LLAR DEL JUBILAT I ESCOLA DE MÚSICA", amb nº expdt. 01/2018, segons acord de data 20 de febrer del 2018. S'adjunta dit acord.

 

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ Nº 06/2017

Reasfaltat Carrers Salvador Espriu, Miguel Hernández i Pintor Simarro. PCV 2016-2017.

De conformitat amb l'establert en l'article 151.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, per acord de Junta de Govern Local, en ús de les facultats que legalment té reconegudes, s'ha acordat ordenar la publicació en el Perfil de Contractant de l'Ajuntament de Novetlè, el resultat de l'adjudicació del contracte de l'obra "REASFALTAT CARRERS SALVADOR ESPRIU, MIGUEL HERNÁNDEZ I PINTOR SIMARRO" amb nº expdt. 06/2017, segons acord de data 28 de març del 2017. S'adjunta dit acord.

 

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ Nº 02/2017

Reforma de piscina municipal i Renovació de vestuaris del Poliesportiu municipal

De conformitat amb l'establert en l'article 151.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, per acord de Junta de Govern Local, en ús de les facultats que legalment té reconegudes, s'ha acordat ordenar la publicació en el Perfil de Contractant de l'Ajuntament de Novetlè, el resultat de l'adjudicació del contracte de l'obra "REPARACIÓ DE PISCINA MUNICIPAL I REFORMA VESTUARIS EN EL POLIESPORTIU MUNICIPAL" amb nº expdt. 02/2017, segons acord de data 28 de març del 2017. S'adjunta dit acord.

 


 

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31